اتاق

غریبوار،خوشا پر به هر کرانه زدن!

همسایه ها

عمریست یک حسرت بزرگم:"اسماء"!


+تا یار که را خواهد و میلش به که باشد .